scroll_to_content

VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIE

Storno (zrušenie) objednávky zo strany kupujúceho v súlade s Občianskym zákonníkom Českej republiky č. 367/2000 Sb. z dňa 14. septembra 2000 má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme predaja. U nás na to máte 30 dní.

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy:

 1. Vyplňte protokol, ktorý najdete po prihlásení do užívateľskej sekcie alebo stiahnite TU. Sú v ňom všetky dôležité údaje, ktoré k vyriešeniu odstúpenia potrebujeme (číslo účtu, atď.).
 2. Vyplnený protokol vytlačte a podpíšte. Protokol pošlite spoločne s tovarom.
 3. Tovar doručte na adresu:
  FITNESS4U / ID12758
  FROGMAN s.r.o.
  P.O.BOX 901
  Detašované pracovisko - Sihoť
  911 01 Trenčín
 4. Vyriešenie žiadosti môžete sledovať on-line na svojom účte. Požiadavok je vybavený do 10 pracovných dní od prijatia tovaru.

UPOZORNENIE: reklamačné oddelenie v Trenčíne je len zberné miesto. Reklamácie sa odtiaľ preposielajú do ČR na posúdenie. Ak chcete proces urýchliť, posielajte reklamácie priamo do ČR na adresu:

FITNESS4U, reklamační odddělení
Švehlova 1719/80
Šlapanice 664 51, Česká republika

Zásielky vracajte len ako balíček a iba prostredníctvom Slovenskej pošty. Pokiaľ balíček pošlete cez iného dopravcu, vráti sa vám späť a balíček sa k nám nedostane.

Nezabudnite tiež dodržať tieto podmienky:

 • Tovar nesmie býť opotrebovaný
 • Nemôžete vrátiť tovar upravený na prianie zákazníka alebo tovar, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu, opotrebeniu 
 • Tovar by mal byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, atd.)
 • Tovar by nemal byť žiadnym spôsobom poškodený, vrátane originálneho obalu, ak je to možné
 • Poštovné spojené so zaslaním tovaru nazad predajcovi hradí kupujúci, vratený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku odpovedajúcej hodnote tovaru
 • Tovar nesmie byť poslaný na dobierku, taká zásielka nemôže byť z našej strany prijatá!

Pri splnení podmienok pre vrátenie tovaru Vám kúpnu cenu vrátime, a to najnekôr do 14 pracovných dní od prijatia odstúpenia od zmluvy.


Ako postupovať pri reklamácii

 • vyplňte reklamačný protokol, ktorý nájdete po prihlásení sa do užívateľskej sekcie alebo stiahnete tu. Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Reklamačný protokol veľmi jednoducho vystavíte v užívateľskej sekcii po prihlásení. Do protokolu, prosím, uveďte závadu a to čo najpodrobnejšie, prípadne môžete pripojiť aj nákres na už vytlačený protokol
 • v protokole uveďte aj číslo bankového účtu pre prípad, že vada bude neodstraniteľná a tovar už nebude dostupný
 •  vyplnený protokol je nutné vytlačiť a vlastnoručne podpísať
 •  protokol vložte do balíčku, ktorý bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je nevyhnutné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku!)
 • spolu s protokolom reklamovaného tovaru odporúčame,zdôvodu urýchleniakomunikácie, priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry
 • tovar je nutné poslať vždy kompletný – nie je možné poslať len jeho poškodenú časť
 • vybavovanie reklamácie môžete následne sledovať on-line vo vašej administrácii

Tovar zasielajte na adresu :

FITNESS4U / ID12758
FROGMAN s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

UPOZORNENIE: reklamačné oddelenie v Trenčíně je len zberné miesto. Reklamácie odtiaľ preposielame do ČR na posúdenie. Ak chcete proces urýchliť, posielajte reklamacie priamo do ČR na adresu:

FITNESS4U, reklamační odddělení
Švehlova 1719/80
Šlapanice 664 51

Česká republika

Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, môže byť poslaný späť.

Reklamáciu nie je možné podať telefonicky! Reklamovaný tovar zasielajte iba cez Slovenskej poštu! Pokiaľ zasielku pošlete cez iného dopravcu, vráti sa vám späť a balíček sa k nám nedostane. A výhradne balíkom, nie ako listovú zásielku.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

Reklamačný poriadok

 • Zodpovednosť za vady tovaru, záruka
  Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zabezpečenie opravy priamo u predajcu.
 • Minimálna záručná lehota
  Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.
 • Podmienky záruky
  Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný nekazový výrobok. Neskoršiu reklamáciu mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • Reklamácia tovaru
  Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vám bude vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.

Za vybavenie reklamácie je zodpovedný pracovník určený predajcom, ktorého meno je možné zistiť na stránkach predajcu. V prípade problémov s reklamáciou môžete kontaktovať, ktoréhokoľvek zástupcu prevádzkovateľa uvedeného na stránke Kontakty.