Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu FITNESS4U.sk od našej spoločnosti

FITPOWER s.r.o., so sídlom Praha 9 - Černý Most, Marešova 643/6, PSČ 19800
IČ: 24293504
DIČ: CZ24293504
IČ DPH: SK4120173838
zapísanej v živnostenskom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 193890.

Korešpondenčná adresa: FITNESS4U, Družstevní II 1531, 687 25 Hluk, Česká republika

Telefónne číslo: +420 725 080 000
Kontaktný e-mail: info@fitness4u.sk

 

1. ZA AKÉ CHYBY ZODPOVEDÁME?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, které popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • hodí sa na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa obvykle používa;
 • zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, príp. kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovia platné a účinné právne predpisy;
 • nemá právne chyby, tj. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre jeho riadne využívanie;
 • za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, než akého dodanie bolo medzi nami dohodnuté.

Spotrebiteľom ďalej garantujeme to, že tieto chyby nevzniknú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľ, nie je vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov. Pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu nad rámec zákonnej záručnej doby.

Ak ste podnikateľ, práva z chybného plnenia zakladá jedine chyba, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare, hoci sa prejaví až neskôr. V prípade, že se chyba vyskytne v závislosti na porušení niektorej z našich povinností, náležia vám práva z chybného plnenia aj v takomto prípade.

Za chybu tovaru sa nedá považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľ, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak ste spotrebiteľ a chyba tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

2. AKÁ JE ZÁRUČNÁ DOBA?

Záručná doba nepoužitého spotrebného tovaru je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru, alebo v reklame, stanovená dlhšia záručná doba. Záručná doba použitého tovaru je 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, popr. je pri veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, v ktorej je vec možné použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu.

Prosíme, berte na vedomie, že v prípade výmeny alebo opravy chybného tovaru, sa na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nevzťahuje nová záručná doba. Záručná doba se však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli kvôli chybe využívať, tj. najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 

3. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia českým občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a pokiaľ ste spotrebiteľ, tiež § 2165 až 2174.

A. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že chyba tovaru existovala, alebo sa má za to, že existovala už pri prevzaní tovaru, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia. Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, náležia vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. odstránenie chyby dodáním novej veci bez chyby, alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. odstránenie chyby opravou veci;
 3. primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokiaľ tak neučiníte, budú vám náležať len tie práva, ktoré by vám náleželi pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vybranú voľbu je možné zmeniť jedine po dohode s nami. Pokiaľ chybu tovaru neodstránime v primeranej dobe, môžete požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 1. odstránenie chyby; alebo
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas, alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovat zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu je možné zmeniť jedine po dohode s nami. Prosíme, berte na vedomie, že kým neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chybajúcí tovar alebo ostrániť právnu chybu (najmä dodať chýbajúce dokumenty). Žiadať o výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdržali. To neplatí v prípade, že:

 1. došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením chyby;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z používania veci prospech.

B. Ak ste iba spotrebiteľ:

Pokiaľ sa chyba spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru (pri použitom tovare 12 mesiacov od prevzatia tovaru), náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

a) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:

 1. tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a vzhľadom na povahu chyby to nie je neprimerané;
 2. je chyba neodstrániteľná;
 3. tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave; alebo
 4. sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej chyby. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na výmenu tovaru vám nenáleží ani v prípadoch, kedy je chybná iba časť (súčiastka) tovaru. Požadovať výmenu tovaru nie je možné pri tovare použitom alebo predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

b) právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:

 1. je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;
 2. je chyba neodstraniteľná;
 3. tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave; alebo
 4. sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:

 1. nezvolíte právo na odsúpenie od zmluvy, výmeny chybného tovaru alebo súčasti tovaru, alebo opravu tovaru;
 2. nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);
 3. neučíníme nápravu v primeranej dobe, alebo v prípadoch, kedy by vám učinená náprava spôsobila značné potiaže; alebo
 4. vec má chybu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.

d) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:

 1. je chyba neodstrániteľná;
 2. tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave;
 3. sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;
 4. nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 5. nie je možné vymeniť chybný tovar alebo jeho súčasť za bezchybný.

 

4. KEDY PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ?

Práva z chybného plnena vám nenáležia, pokiaľ:

 1. ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 2. ste chybu sami spôsobili; alebo
 3. uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 1. opotrebovanie tovaru spôsobné jeho obvyklým používaním;
 2. chyby použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal v momente jeho prevzatia;
 3. veci predávané za nižšu cenu – jedine vo vzťahu ku chybe, kvôli ktorej bol tovar predávaný za nižšiu cenu; alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.

 

5. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII

Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

 • v ktorejkoľvek našej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávanho tovaru;
 • v mieste podnikania.

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie odporúčame využiť našu prevádzku.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • v záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie nás o reklamácii môžete informovať vopred telefonicky, e-mailom, alebo písomne;
 • zároveň je vhodné informovať nás o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, popr. ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianským zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zaslaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné priložiť k tovaru doklad o zakúpení, alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument dokazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov, alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov, nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Momentom uplatnenia reklamácie je moment, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby, potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia, vrátane odstránenia chyby, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej dobe.

Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné oddôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Prosíme, vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesica po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť chybu.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 11. 2017.

Akcie a zľavy na e-mail

Už Ti neutečie žiadna akciová ponuka na produkty, ktoré Ťa posunú bližšie k Tvojmu cieľu!

Denne predáme2 000+ suplementov
Týždenne pribalíme1 500+ vzoriek zadarmo
Mesačne poradíme5 000+ zákazníkom
Ročne nás navštívi1 500 000+ zákazníkov
PREDAJŇA HODONÍN

OTVÁRACIA DOBA
Po-Pi: 9-17 h
So: 9-12 h

Štefánikova 285/21
695 01 Hodonín
Tel.: +420 778 044 055
zobraziť na mape

PREDAJŇA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

OTVÁRACIA DOBA
Po-Pi: 9-18 h
So: 9-12 h

Mariánské náměstí 126
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 721 665 665
zobraziť na mape

PREDAJŇA UHERSKÝ BROD

OTVÁRACIA DOBA
Po-Pi: 9-17 h

Bří Lužů 126
688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 735 044 440
zobraziť na mape

PREDAJŇA ZLÍN

OTVÁRACIA DOBA
Po-Pi: 9-18 h
So: 9-12 h

Vavrečkova 7074 (OD13)
760 01 Zlín
Tel.: +420 735 022 222
zobraziť na mape

MOŽNOSTI PLATBY:
DOPRAVA ZADARMO
Objednaj nad 60 € a za dopravu neplatíš.
VERNOSTNÉ ZĽAVY
Nakupuj u nás pravidelne a získaš VIP ceny.
EXPEDÍCIA DO 24 HODÍN
Objednaj do 13:00, balíček odošleme v ten deň.
VLASTNÝ SKLAD
Vyberaj z tisícov produktov na sklade.
Potrebuješ poradiť?
info@fitness4u.sk
0951 148 801